User Icon

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกัน
ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔


โปรดตรวจสอบความถูกต้อง หากพบว่าไม่ถูกต้องหรือตกหล่นตามที่ได้แจ้งไว้ให้เข้ามาติดต่อที่
สำนักพัฒนาสังคม ศาลาว่าการเมืองพัทยา โทร. 038253261
ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔